REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Grzegorza Góreckiego, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą UNIKAS pod adresem sklep.unikas.eu.

Postanowienie niniejszego regulaminu znajdują zastosowanie do wszelkich zamówień towarów oferowanych przez Grzegorza Góreckiego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej za pośrednictwem sklepu internetowego i mają zastosowanie w przypadku gdy nie została zawarta inna umowa pomiędzy Grzegorzem Góreckim (Sprzedającym) a Klientem a także gdy w treści ustaleń pomiędzy Klientem a Sprzedającym nie postanowiono inaczej.

Właścicielem witryny www.sklep.unikas.eu oraz Sprzedającym jest Grzegorz Górecki, prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą pod nazwą UNIKAS Grzegorz Górecki z siedzibą w Szczecinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 81/ lok. LU 6, 70-110 Szczecin, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadający NIP 852-216-89-49 i REGON 527070260, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Sprzedającym".

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
pod numerami telefonów (Infolinii): 91-48-714-72 oraz 501-729-904
korzystając z adresu poczty elektronicznej Sprzedającego: unikas@unikas.pl§ 1. Definicje

Przez występujące w niniejszym Regulaminie zwroty należy rozumieć:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która prowadzi działalność gospodarczą, a zatem jest przedsiębiorcą, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym. Klientem nie może być osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.
 3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, wybrane przez Klienta celem nabycia od Sprzedającego.
 4. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem zawieranej Umowy Sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.unikas.eu, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, które Klient chce nabyć od Sprzedającego, skutkujące zawarciem ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży.
 9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.§ 2. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.unikas.eu.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Klient składając Zamówienie potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedający w kontaktach z Klientami zobowiązany jest stosować uczciwe praktyki rynkowe, w szczególności podejmować czynności zgodnie z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 4. Prezentowane na stronie internetowej Sklepu informacje o produktach, zwłaszcza ich opisy zawierające specyfikacje techniczne, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych za pośrednictwem sklepu internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa sklepu wraz z elementami graficznymi wchodzącymi w jego skład oraz prawa odnoszące się do baz danych podlegają ochronie prawnej.
 6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zawartych umów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  - najnowsza wersja przeglądarki internetowej (Firefox, Chrome, Opera, Safari, IE)
  - włączona obsługa plików Cookies
  - minimalna rozdzielczość ekranu 320x480 pikseli.
 7. Sprzedający oświadcza, iż wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej Sklepu Internetowego przez Klienta. Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
 8. Klient zobowiązany jest do niedostarczania w żaden sposób do Sklepu Internetowego lub do Zamówień treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 9. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego w formacie PDF umożliwiającym zapis na trwałym nośniku.
 10. Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.§ 3. Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto w złotych polskich, co oznacza że zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które stanowią dodatkową należność.
 2. Informacja o cenach podawana na stronie internetowej Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia. Cena wyszczególniona w potwierdzeniu złożenia Zamówienia nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
 3. Zamówienia mogą być składane przez stronę internetową / telefonicznie / drogą mailową.
 4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient wybierze produkt znajdujący się w asortymencie Sprzedającego widocznym na stronie internetowej Sklepu Internetowego (zamieszczając wybrany produkt w koszyku – klikając ikonę "do koszyka"), a następnie prawidłowo (we wszystkich wymaganych miejscach) wypełni formularz Zamówienia (albo poprzez założenie konta albo przez zalogowanie się do już założonego konta albo poprzez wybór opcji "szybkie zakupy" bez zakładania konta), w którym wskaże: imię i nazwisko lub nazwę (firmę) Klienta, siedzibę lub miejsce zamieszkania i adres Klienta, dokładny adres, na który Towar ma być dostarczony, nr NIP Klienta, numer telefonu Klienta i adres e-mail Klienta a w przypadku gdy Przedmiotem Transakcji jest kasa fiskalna lub drukarka fiskalna – dodatkowo dane urzędu skarbowego Klienta właściwego ze względu na podatek dochodowy Klienta (nazwą i adres urzędu skarbowego). Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient obowiązany jest wybrać formę dostawy wybranego przez Klienta Towaru (odbiór osobisty, transport na terenie Szczecina albo dostawa za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej) oraz formę płatności (płatność gotówką przy odbiorze osobistym, przelew lub płatność za pośrednictwem systemu płatności internetowych "przelewy24"). Aby skutecznie złożyć Zamówienie Klient obowiązany jest wyrazić zgodę na związanie postanowieniami niniejszego Regulaminu, akceptując oświadczenie: "Zgadzam się na obowiązywanie w relacji ze Sprzedającym postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się ich przestrzegać".
 6. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia. Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia Zamówienia uznaje się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, a zatem dzień, w którym Klient mógł zapoznać się z treścią potwierdzenia złożenia Zamówienia wysłanego ze strony internetowej Sklepu Sprzedającego.
 7. Potwierdzenie złożenia Zamówienia zawiera opis zamówionych Towarów, ich ilość oraz cenę i koszty dostawy, a także imię i nazwisko lub nazwę Klienta, nr NIP Klienta, siedzibę lub miejsce zamieszkania i adres Klienta, jak również dokładny adres, na który Towar ma być dostarczony. Do potwierdzenia złożenia Zamówienia zostanie załączony niniejszy Regulamin.
 8. Umowa Sprzedaży zawarta między Klientem a Sprzedającym podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.
 9. W sytuacji, gdy dane wskazane przez Klienta nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy albo też Klient nie uzupełni danych, do których uzupełniania był zobowiązany, Sprzedający ma prawo wstrzymać się z realizacją Zamówienia.
 10. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 11. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty ceny Towaru na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub płatności za pośrednictwem systemu płatności internetowych "przelewy24". W przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym Towar zostanie wydany Klientowi bezpośrednio i niezwłocznie po uiszczeniu ceny gotówką.
 12. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien sprawdzić jej stan, a w przypadku stwierdzenia uchybień, takich jak:
  - mechaniczne uszkodzenie zawartości,
  - niekompletna przesyłka,
  - niezgodność zawartości z Przedmiotem Transakcji
  Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki. W razie zaistnienia takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o jej zaistnieniu.
 13. Klient, odbierając przesyłkę z Towarem w innym miejscu niż w punkcie sprzedaży Sprzedającego, jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera lub listonosza z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym, albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. Klient otrzyma potwierdzenie wysłania zamówienia.
 2. Przesyłka z Towarem dostarczona jest zgodnie z terminem realizacji dostawy podanym przy każdym Towarze na stronie internetowej Sklepu .
 3. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi podczas składania Zamówienia. Koszty dostawy Towarów wskazane na stronie internetowej Sklepu dotyczą dostaw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W sytuacji gdy dostawa miałaby zostać dokonana poza granice Rzeczypospolitej Polskiej koszt dostawy Towaru musi zostać uzgodniony indywidualnie pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztem dostawy wskazanym przy składaniu Zamówienia, a kwotami wskazanymi na stronie internetowej Sklepu, za wiążące uznaje się kwoty wskazane w Zamówieniu.
 5. W przypadkach, gdy transport Towaru wiąże się z dodatkowymi kosztami Sprzedający zobowiązuje się przekazać Klientowi o nich informację przed dokonaniem dostawy w celu ich akceptacji przez Klienta.§ 5 Płatności

 1. Na potwierdzenie każdej Umowy Sprzedaży Towaru Sprzedający wystawia i doręcza Klientowi fakturę.
 2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić gotówką przy odbiorze osobistym w punkcie sprzedaży Sprzedającego w Szczecinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 81/ lok. LU 6, przelewem zwykłym lub za pośrednictwem systemu płatności internetowych "przelewy24" na rachunek bankowy Sprzedającego o nr 23 1090 2806 0000 0001 5620 9832§ 6. Procedura reklamacji

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć zamówione Towary wolne bez wad. Podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności art. 556 – 576. Za wady Towaru Sprzedający odpowiada zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje należy składać na adres Sprzedającego lub bezpośrednio w jego siedzibie (w punkcie sprzedaży w Szczecinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 81/ lok. LU 6).
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i informacją o tym, jak wygląda ujawniona wada oraz kiedy i w jakich okolicznościach została ujawniona.
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta;
  c) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 5. Wada prawna polega na tym, że sprzedana rzecz:
  a) jest własnością osoby trzeciej,
  b) jest obciążona prawem osoby trzeciej,
  c) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 6. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w chwili jej wydania Klientowi.
 7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
  a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  b)złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny; obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady,
  c) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jeżeli wada jest istotna, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedającego. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 10. Sprzedający rozpoznaje zgłoszone reklamacje bez zbędnej zwłoki. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedający w rozsądnym terminie usunie stwierdzoną wadę albo wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad, a nadto zwróci Klientowi koszt transportu związany z przesłaniem Towaru do Sprzedającego. Jeżeli rzeczy z uwagi na swój charakter mogą być w zwykłym trybie przesłane do Sprzedającego za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej, Sprzedający zwróci Klientowi koszty transportu do wysokości kosztów wysłania przesyłki w zwykłym trybie za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek Towarów przesyłanych w ramach reklamacji za pobraniem.
 11. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 12. W terminach określonych w punkcie poprzedzającym Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 13. Sprzedający udziela gwarancji na Towary, będące przedmiotem zawartych umów, o ile gwarancji na dany Towar udziela Producent Towaru, chyba że z konkretnej oferty Sprzedającego lub odrębnej uzgodnionej indywidualnie z Klientem umowy wynika inaczej. Gwarancja jest udzielana na warunkach oraz na czas, jaki wynika z dokumentu gwarancyjnego Producenta doręczanego Klientowi wraz z Towarem, chyba że z konkretnej oferty Sprzedającego lub odrębnej uzgodnionej indywidualnie z Klientem umowy wynika inaczej.§ 7. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Ostatnia aktualizacja: 01.01.2024 r.

 2. Niniejsza polityka prywatności określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych Klientów, będących osobami fizycznymi, korzystających z serwisu Sprzedającego. Zachęcamy do zapoznania się z polityką w celu zrozumienia kto, na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarza dane osobowe Klientów oraz jakie prawa Klientom przysługują.

  Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Sprzedającego Klient powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Osoba korzystająca z serwisu Sprzedającego, która nie akceptuje Polityki Prywatności, powinna powstrzymać się od korzystania serwisu Sprzedającego.

  Sprzedający stosuje następujące zasady przetwarzania danych osobowych: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, celowość, minimalizacja danych, ścisłość, limity przechowywania, integralność i poufność, rozliczalność.

 3. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z zarejestrowaniem w serwisie Sprzedającego i złożeniem Zamówienia jest Sprzedający.

 4. Dane osobowe Klienta są rejestrowane i przetwarzane przez Sprzedającego i osoby upoważnione w celu zawarcia Umowy oraz realizacji Zamówienia, tj. dostarczenia zamówionych Towarów Klientowi, a także celem wypełnienia obowiązków prowadzącego serwis urządzeń fiskalnych tj. zgłoszenia przez Sprzedającego faktu fiskalizacji do właściwego dla Klienta urzędu skarbowego, oraz celem informowania Klienta o okresowych przeglądach Towarów i przeprowadzenia okresowych przeglądów Towarów, a nadto celem usuwania ewentualnych wad Towaru lub wymiany Towaru na nowy oraz informowania prowadzącego serwis główny urządzeń fiskalnych o dokonywanych przeglądach czy naprawach Towaru.

 5. Przetwarzane Dane: imię, nazwisko, nazwa firmy, nip, regon, nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres miejsca instalacji urządzenia fiskalnego, adres siedziby firmy, właściwy urząd skarbowy – dane te są przekazywane właściwemu urzędowi skarbowemu na podstawie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, przetwarzane są dane dobrowolnie podane przez Klienta celem realizacji Zamówienia.

 6. Składając Zamówienie, Klient świadomie i dobrowolnie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu zawarcia Umowy i realizacji Zamówienia, w szczególności w celu dostawy zamówionych Towarów i powiadomienia o fiskalizacji urządzenia fiskalnego właściwego dla Klienta urzędu skarbowego.

 7. Dane osobowe przekazane przez Klienta są poufne i nie będą przekazywane przez Sprzedającego osobom nieupoważnionym. Sprzedający wykorzystuje szereg technologii bezpieczeństwa i procedur celem ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, wykorzystaniem bądź ujawnieniem.
  Zbieranie danych osobowych przez Sprzedającego zawsze odbywa się za zgodą Klienta, który postanowieniami niniejszego Regulaminu jest informowany o tym, jakie informacje i do jakich celów zostaną pobrane.
  Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
  Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do właściwej realizacji Zamówienia, w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki z Towarem, Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi księgowe oraz hostingu i architektury IT.

 8. Marketing i Statystyka korzystania z serwisu Sprzedającego W tych celach przetwarzane są dane osobowe dotyczące aktywności Klienta na stronie Sprzedającego, takie jak: odwiedzane strony i podstron oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu. Przetwarzane są dane osobowe podane przez Klienta podczas wypełnienie formularza na stronie oraz dane dotyczące aktywności Klienta w serwisach Sprzedającego, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików Cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie, odwiedziny na stronie głównej i podstronach, historia i aktywność Klienta związana z komunikacją mailową z Klientem. Powyższe dane Sprzedający wykorzysta do stworzenia profilu Klienta, odpowiadającego zainteresowaniom, oczekiwaniom i preferencjom. Następnie do tak stworzonego profilu dopasowuje informacje marketingowe, dotyczące produktów i usług oferowanych przez Sprzedającego, które mogą zainteresować Klienta.

 9. Dane osobowe podlegające szczególnej ochronie (tzw. dane wrażliwe) nie są rejestrowane.

 10. Czas przetwarzania danych - dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z naszych usług oraz pięć lat podatkowych po zakończeniu współpracy.

 11. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdemu Klientowi przysługuje również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
  W celu skorzystania z wyżej wskazanych praw, należy skontaktować się z administratorem pod adresem info@unikas.eu, czas realizacji wniosku złożonego na powyższy e-mail to 14dni.
  Niezależnie od powyższego, każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych

 12. Zmiany polityki
  Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie. Zaktualizowane wersje polityki będą obowiązywały od momentu ich publikacji na stronie.§ 8 Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedający ma prawo dokonania zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących właściwości rzeczowej i miejscowej Sądów zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego.
 3. Niezależnie od właściwości sądowej określonej w ustępie poprzedzającym, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z postępowania mediacyjnego.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub zasadami współżycia społecznego czy dobrymi obyczajami.
 5. Klient nie ma prawa dokonywać jakiejkolwiek ingerencji w działalność Sklepu Internetowego, w szczególności dodawać, usuwać bądź modyfikować treści zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu.Kliknij, by pobrać regulamin w formacie PDF